FRANCHINI 47L - RARE, HIGH CLASS, OFFSHORE CRUISING YACHT